کارهایی که می توان در خانه انجام داد

در اینجا نمونه ای از رویدادهای هفته و نحوه تنظیم (همه زمان ها شرقی هستند). توجه داشته باشید که وقایع پس از انتشار قابل تغییر هستند.


پست های مربوطه  AOC فاکس نیوز و تاکر کارلسون را برای "تحریک خشونت" فرا خواند - رولینگ استون