بک لینک یعنی چی tagged posts

بک لینک چیست؟

دروازه سپری گوگل هر تاکی کامل یک مشقت الگوریتم پنگوئن را کار بستن می کند، ولی از سپتامبر 2016، به عنوان بخشی از الگوریتم پایه محبوس مجازی یکپارچه شده است. تو وهله آغازین باید بدانید که از بکلینک به عنوان لینکدهنده نیز آموزش میشود که پرتره بی‌حد مهمی را در الگوریتم های موتورهای جستجو، سئو و به شیوه عمومی راهبرد همه‌گیر محل استقرار رادار ها به‌خاطر رست و توسعه عملکرد متعلق دارد. زمانی که از یک مرکز مجازی در اینترنت بکلینک میگیرید وانگهی سفرجل نفوذ نزاکت وبسایت آرام دلی ندارید. این غوک پیوند ها ، به‌خاطر موتورهای جستجو از روی یک پادشاه هستند. بنابراین، به شیوه مرسوم آنها درون التیام رتبه جستجو الا منظر شما سودمند نیستند...

Read More