ژانل مونا صحبت می کند و در حال نوشتن تم استیسی آبرامز است: