افغان هایی که به دنبال مراقبت های پزشکی در پاکستان بودند در یک رانش کوهی کشته می شوند.

رکود در استادیوم شلوغ در مقامات گفتند که شرق افغانستان روز چهارشنبه دست کم 12 زن را کشته است. این زنان در میان هزاران نفری بودند که امیدوار بودند ویزا بگیرند تا برای معالجه پزشکی وارد پاکستان شوند.

بسیاری از مردم در افغانستان ، یک کشور جنگ زده با حداقل امکانات بهداشتی ، مرز برای درمان به پاکستان. اما از بهار ، پاکستان تعداد ویزاهایی را که برای افغانها صادر می کرد ، به شدت کاهش داد ، به این امید که بتواند ویروس کرونا را به حداقل برساند.

پاکستان اخیراً اعلام کرد که از سر می گیرد صدور ویزا با نرخ نرمال تر. اما تقاضای زیادی وجود داشت که هزاران نفر قبل از طلوع آفتاب در استادیوم فوتبال ، در شهر جلال آباد جمع شده و منتظر بودند تا نشانه هایی به شما داده شود که به آنها امکان می دهد ویزا دهند. قرار بود فقط 1000 ویزا در آن روز پردازش شود.