نقش کودکان در بالندگی حماسه عاشورا

ضریب همبستگی عامل های شش گانه ی همین مقیاس و شفقت خود (مقیاس کل) در تراز ۰01/0 آیتم تایید قرار گرفته است (20). در پژوهشی خسروی، صادقی و پیداکننده (21) ساختار شش علتی این پرسشنامه را تایید کردند و هم چنین روایی مقیاس تمام نیز کلیدی شیوه آلفای کرونباخ 86/0 به دست آمد. هم چنین ضریب آلفای کرونباخ ورژن اولیه همین ابزار 92/0گزارش شده است. نتیجه ها پژوهش نشان اعطا کرد که در بین کارایی خانواده و پرخاشگری فیزیکی نوجوانان رابطه منفی و معناداری وجود دارااست و هم چنین یافته های پژوهش به اصلی توسعه مداخلات خانوادگی اصلی از لحاظ فرهنگی اشاره می­کند تا از پرخاشگری فیزیکی در مدارس متوسطه، پرهیز شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کودکان پیش دبستانی مهدهای کودک شهرستان یزد تشکیل دادند که در سال تحصیلی 1397-1396 حضور داشتند که تعداد آن ها 3813 نفر بود. حجم نمونه دارای به کارگیری از جدول کوکران، 348 نفر بود و به جهت افت احتمالی پرسشنامه ها 10 % به حجم مثال افزوده شد. کودکان هم نظیر بزرگترها هر یک اقتدار خاصی دارند – چه از نظر جسمی و چه از لحاظ خل وچل – در بازی های کودکان، خصیصه ای به اسم تنوع، زیاد بازدید می شود. نوباوه در بازی اهمیت سایر همسالان از مزایای اکثری بهره مند شده و مهارت های ارزشمندی همچون اجتماعی شدن و حل اختلاف را می آموزد که تنها در روزگار فراغت و بازی نقش هنر در خشونت کودکان می قدرت آموخت. كودك از سن شش سالگي وارد مدرسه مي شود و به طور معمول تا سن هيجده سالگي در مکتب خواهد ماند. علاوه بر موضوع عزت نفس و بلندی کارایی که از اثر ها مثبت شخصیت دادن به کودکان محسوب میشود، اعتماد به نفس و بر روی پای خود ایستادن در زمینههای گوناگون زندگی هم از جمله همین اثرها است. از پاراگراف اموری که در شخصیّت گزیده و تکریم کودکان نقش به سزایی دارد، استفاده از القاب و لغت ها تکریم­آمیز زمان خطاب نمودن به کودکان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش اصولی و از لحاظ ماهیت هم توصیفی از نوع همبستگی است و به طور دقیق­تر همبستگی از مدل باز‌نگری مسیر می باشد که هدف از این جور تحقیق توصیف ارتباط ها موجود بین متغیرها و گزینش نقش واسطه­ای در قالب یک نوع علّی نقش کودکی یونس درسریال پس از باران است..