فروش انواع اسباب بازی و وسایل کودکانه – رنگ به رنگ

وجود هزاران اثاثیه بازی متعدد در کنار یکدیگر خیر تنها برای کودکان بلکه به جهت بزرگترها نیز می تواند گیج کننده باشد. این خلاء دستکم ۶۵درصدی که در بازار وجود دارااست به وسیله شرکت ها دانشبنیان پُر میگردد و بههمین خواسته ما تفاهمنامهای اهمیت معاونت علمی سر کردگی جمهوری انعقاد کردهایم. مردمان از وقتی که آگاه شدند از چه روزی در این مکان نمایشگاه برقرار می شود مهم ما همپا بودند و پیگیری میکردند که چه بخش ها و آیتمهایی را در نمایشگاه مدنظر قرار دادهایم. کودکان به جهت بازی حیاتی اشکال لوازم بازیها و استعمال از تخیل خویش به فرصتهای متعددی نیاز دارند. او افزود: محصولات ما امروز قابلیت صادرات به خارج جمهوری اسلامی ایران را دارا هستند البته به حیث می‌رسد که می بایست مسئله سنخیت اسباببازیها حساس تمدن خودمان را عمده درنظر بگیریم. نوری کلیدی قدردانی از معلمان، دانشآموزان و اولیا که در این روزها از برگزاری حضوری کلاس های درس حمایت کرده اند، تیتر کرد: حیاتی حضور دانشآموزان، ما می تونیم نمایشگاه اسباببازی را به اقصی نقاط مرزوبوم و دیگر استانها ببریم و این روی داد را به شکل جشنوارههای منطقهای برگزار نماییم تا هم مثل یک آموزشگاه باشد و نیز کلیدی راهاندازی موسسات علم بنیان، شرکت ها خارجی هم در جشنواره حضور پیدا نمایند و به این روش محصولات تولیدکنندگان داخلی و علی الخصوص شرکت ها دانش بنیان را به کشورهای خارجی صادر کنیم. وبه گفته وزیر آموزش و پرورش، شرکت های دانشبنیان نیز در بین غرفهداران حضور دارا هستند که همین نیز از نقاط قوت نمایشگاه است. در نقطه نهایی مراسم افتتاحیه، یوسف نوری وزیر آموزشوپرورش، مهدی علیاکبرزاده مدیرعامل کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان، آیدین مهدیزاده دبیر هفتمین جشنواره ملی اسباببازی و دیگر مدیران حاضر در مراسم، مهم حضور دو نوجوان با پوشش محلی لری، روبان افتتاح جشنواره را قیچی کردند و آن گاه به بازدید از ۱۰۰ غرفه حاضر در نمایشگاه اسباببازی پرداختند. درصورتیکه برنامه های جشنواره به وسیله رسانهها منعکس و نظر ها به این سمت جلب شود، مردمان نیز باخبر شده و به وبگاه خرید و فروش اثرها یا نمایشگاه در کانون مراجعه می کنند و فروش محصولات هم از همین شیوه بیشتر می شود. وزیر تدریس و پرورش کلیدی اشاره به تاثیرگذاری چنین رویدادهایی، اظهار کرد: بدون شک و تردید برگزاری رویداهایی نظیر نمایشگاه و بازار فروش اسباببازی جشنواره ملی اسباببازی، میتواند برای نظام آموزشی و دانشآموزان ما هم مفید باشد. ما نیز از شیوه بخشهای مختلف علی الخصوص بخش منطقهای مهم ۱۳ مرز و بوم رابطه داریم. او درباره راهکارهای صادرات اسباببازی به خارج از ایران تیتر کرد: کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان بایستی با کشورهای دیگر ارتباط برقرار کند. دوسال میباشد که منتظر این هستیم که مسئولان و مردم برای این موضوع، کنار هم خاطرهای را رقم بزنند که درخور اسم ایران، تولیدکنندگان، کانون رشد فکری کودکان و نوجوانان و آموزشوپرورش اسباب بازی کارتون تیم شب نقاب مرزو بوم باشد.