طراحی سایت در تبریز و 10 دلیل برای ساخت یک وب سایت

بر اساس دادههای جدول 5، اکثریت قریب به رخداد کتابداران مشغول به کار در کتابخانههای کالج تبریز 47/75% مهم گواهی تحصیلی لیسانس هستند، 23/11% دارای سند تحصیلی فوق لیسانس، 55/7% با مدرک تحصیلی دیپلم هستند و 77/3% اصلی سند تحصیلی فوق دیپلم هستند، و صرفا 89/1% از این کتابداران اصلی مدرک تحصیلی دکتری هستند. بر شالوده دادههای جدول 4، بیشتر کتابداران مشغول به کار در کتابخانههای دانشگاه تبریز(47/75%) اساسی سند تحصیلی کتابداری و اطلاعرسانی هستند و 53/24% مدرک تحصیلی غیر از کتابداری و اطلاعرسانی دارند. همانطور که دادههای جدول 3 نشان میدهد، تنها 32/11% کتابداران مشغول به کار در کتابخانههای دانشکده تبریز بین 26 تا 33 سال دارند؛ 69/71% کتابداران همین کتابخانهها میان 34 تا 49 سال و 32/ 11% کتابداران بالای 50 ساخت وبسایت در گوگل اصلی موبایل رایگان سال دارند. بر اساس دادههای جدول 2، بیشتر کتابداران مشغول به کار در کتابخانهها (47/75%) زن و تنها 53/24% مرد هستند. در این بُعد و بر مبنا یافتههای جدول 6، به ترتیب کتابخانه مرکزی (31/4 امتیاز)؛ کتابخانه دانش کده شیمی (65/3 امتیاز)؛ و کتابخانه دانش کده علم ها طبیعی (15/3 امتیاز) حایز بهترین رتبهها شدند و نسبت به دیگر کتابخانهها موقعیت مطلوبتری دارند. بر پایه نتیجه ها حاصل، به ترتیب کتابخانه مرکزی (15/4 امتیاز)، کتابخانه دانشگاه شیمی (52/3 امتیاز) و کتابخانه کالج علم ها طبیعی (37/3 امتیاز) اساسی به دست آوردن نمرههای بیشتر، نسبت به دیگر کتابخانهها وضعیت مطلوبتری دارند. همینطور 16 نفر، مسئولان بخش فناوری داده ها دانشکدههای دارای ربط و کتابخانه مرکزی میباشند. پرسشنامۀ 1 (حاوی 65 سؤال)، در میان مسئولان کتابخانهها و پرسشنامۀ 2 (حاوی 17 سؤال) در در بین همه کارمندان کتابخانهها توزیع شد. به این برهان کمپانی های طراحی تارنما به جهت ارائه ی سرویس ها به مشتری های خود همت می کنند تا بر اساس استانداردهای google رتبه ی سایت خود را بالا ببرند تا در یک سری لینک و پیوند اولیه پیشنهادی google قرار بگیرند. شایان ذکر است، پرسشنامه به ادله متعدد بودن منبع اخذ داده ها به دو پرسشنامۀ 1 و 2 تفکیک شد. برای تحلیل «بُعد آمادگی دیتاها و منابع» 17 سؤال طرح شد. در مقابل، کتابخانه دانشگاه فناوریهای نوین (69/1)؛ کتابخانه دانشگاه فیزیک (86/1)؛ و کتابخانة کالج علوم تربیتی (98/1 امتیاز) نمرههای کمتری به دست آوردن کردند که بیانگر آمادگی کاهش آن‌ها در این مقیاس است.