پتاسیم سولفات چیست؟

خرید سولو پتاس چه مزایایی نسبت به سایر کودها دارد؟ کودها بر مبنا ویژگی ها و مشخصه های خود به جور های متمایز تقسیم میشوند. این ماده به منظور کمتر نور و فلاش زدن در سوخت های نظامی نیز مورد مصرف قرار می گیرد. به کارگیری می شود. بهتر هست همین کود در اوایل رشد آیتم مصرف قرار گیرد به این ترتیب هنگام کاشت محصول و یا این که فرایند نخستین پرورش دوران مناسبی به جهت کوددهی است. تا به رخ پودری یا کریستال در آمده و بدون جراحت رساندن به دستگاه های کودپاش قابل مصرف باشند. بیشترین میزان کاروتنوئید موجود در برگ انگور بیدانة سفید در تیمار پتاسیم سولفات 5/1 % سوای تنش شوری بازدید شد (جدول 4). کلیدی افزایش شوری تا 100 میلیمولار، مقدار این ادغام کمتر یافت و در شوری 100 میلیمولار به کمترین میزان خود رسید. سولفات پتاسیم فارغ از ضرر هست زیرا که این ماده سوای نیتروژن است و راحت در آب حل می‌گردد و هیچ ماده مضری را تولید نمی نماید به عامل حلالیت بالای این ترکیب خیلی ریلکس می اقتدار در وضعیت محلول پاشی از ان به کارگیری کرد و هیچ گونه رسوبی جا نمی گذارد. درواقع پتاسیم با ارتقاء تجمع اسمولیتهای سازگار مثل قندها و پرولین، حفظ محتوای نسبی آب برگ که در این بررسی نیز تأیید شد و افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان (Cakmak, 2005)، تجمع گونههای فعال اکسیژن را کمتر داد و درنتیجه به پایداری بخش اعظم رنگیزههای فتوسنتزی من جمله کاروتنوئید در تاکهای در معرض تنش شوری سبب ساز شد. همین مخلوط به شکل تام در آب حل شده و ته نشین نمی گردد، لذا از آن در آب پاشی قطره ای نیز به کار گیری می شود. خاك يك موجود زنده و بسيار پيچيده میباشد كه بشر هنوز به بسياري از زواياي رفتاري آن دست نيافته است. سولفات پتاسیم کود ترجیحی برای گونه های خاصی از محصولات هست ، کودهایی که کودهای حاوی کلرید را در آن‌ها تحمل نمی کنند. صورت 2- اثر کاربرد برگی پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد در محتوای قندهای نامحلول (A)، قندهای محلول (B) و غلظت پرولین (C) برگ انگور بیدانة سفید در تنش شوری: S1 (NaCl مهم غلظت صفر میلیمولار)، S2 (NaCl دارای غلظت 25 میلیمولار)، S3 (NaCl اصلی غلظت 50 میلیمولار) و S4 (NaCl حیاتی غلظت 100 میلیمولار)- مقادیر، متوسط سه تکرار ± انحراف ترازو هستند. میزان کمتر کاروتنوئید اهمیت افزایش شوری بهترتیب برابر 25 و 47 % در مقادیر پتاسیم سولفات صفر و 5/1 درصد بود که نشاندهندة اثر منفی و معنیدار سدیم در این ادغام هست (جدول 4). کاروتنوئیدها از رنگیزههای فتوسنتزی میباشند که میزان آنان بر اثر تنش شوری بهدلیل تشکیل گونههای فعال اکسیژن در برگ (Parida and Das, 2005) و بازدارندگی نوری (Akcin and Yalcin, 2016) بهطور معنیداری کمتر مییابد. علاوهبر سایر عناصر معدنی، پتاسیم نقش مهمی در میزان تحمل گیاهان در تنش شوری داشت (Mengel, 2007; Marschner, 2012)؛ به این ترتیب کاربرد برگی پتاسیم سولفات ضمن ایجاد تعادل در نسبت پتاسیم به سدیم که یکی از از سازوکارهای گیاهان برای تداوم در شرایط شوری (Chen et al., غلظت سولفات پتاسیم 2007) میباشد کاهش اثرها تنش شوری را در تاکهای منجر میشود. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم ارومیه لطفا از برگه ما بخواهید.

پست های مربوطه  پیتر ساتکلیف ، قاتل معروف به "یورکشایر ریپر" در 74