هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده باید حیاتی توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی اهمیت دقت به موضوعاتی زیرا افزایش اقتدار هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که به جهت ارتقا عجله و قدرت ماشین گزینه استعمال قرار می‌گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این گزینه یکی از از مورد ها واجب میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از شیوه خمکاری به کارگیری شده است، سطح آن صاف و صیقلی چشم می شود و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن اتفاق میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط حساس طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بنابراین ساخت و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل طاقت فرسا و مستمند به علم مخصوص در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که بها اتومبیل بالا میرود و اشخاص توان خرید کردن یک اتومبیل پرقدرت و کلیدی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاشتن میکنند که کارگزاری این قطعه منجر بروز ویژگیهای متمایز در خودرو هم میشود. اگر در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استعمال شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت شتاب و عملکرد بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه مهم طراحی و ساخت این قطعه حساس دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، تولید هدرز را میتوان یک فرآیند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین ادله بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی مهم کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می‌شوند و پروسهی انجام این واقعه اصلی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، بسیار سرعت بالا و آسانتر می باشد و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط اصلی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.