راهنمای نگارش مقاله – مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراجع و مأخذی که در تهیه مقاله علمی آیتم به کارگیری قرار گرفته اند؛ باید به صورتی دقیق در نصیب مراجع تشریح شوند. در صورتی که مجلهای ادعای علمی-پژوهشی داشته باشد می بایست در لیست منتشر شده وزارت علوم(کلیک کنید) و وزارت بهداشت(کلیک کنید) قابل تماشا باشد. د- اصلی توجه به بخشنامه ارزبابی کیفی نقطه نهایی طومار ها در گزینه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۵ به بعد از آن ، مقالات کنفرانسی دارای نمره نمی باشد و تنها چاپ نوشته در مجلات علمی-پژوهشی وزارتین و مجلات ISI(WOS – داراي ضريب تأثير- در ارزيابي پايان نامه دانلود نوشته سایت روسی لحاظ مي گردد. خجیر اظهار کرد: بهترین فعالیت در گزینش یک مجله به جهت چاپ نوشته ISI، ورود به تارنما موسسه تامسون است، در این وبسایت نشریات گوناگون وجود دارااست و میتوان به راحتی تعیین کرد. عضو هیئت علمی کالج سوره گفت: قسمتی یک عدد دیگر از موارد مهم در نوشتن یک مقاله ISI و یکی از ارکانی است که در داوری مجله و مقاله تحلیل میشود؛ بعضا از نشریهها چگونگی تالیف گزیده را در وب سایت خویش ابلاغ می کنند تا مخاطبان آن را در تالیف مقاله گزینه دانلود مقاله حیاتی استفاده از doi اعتنا قرار دهند. کاربر هیئت علمی کالج سوره ابلاغ کرد: تعبیر و تفسیر نتیجه ها به دست آمده از نوشته اساسی اهمیتی فراوان و برای موسسه ISI خیلی اهمیت است؛ در ایران مقالهها پس از نتیجهگیری رها می‌شوند و تفسیری از نتیجه ها رخ نمیگیرد، در حالی که ISI بر تعبیر و تفسیر نتایج و این که چطور همین نتیجه های به دست آمده است، تاکیدی زیاد دارد. همین لیستها به صورت مداوم به روز می شود و نیاز میباشد که دانشجو قبل از مبادرت به جهت چاپ مقاله از معتبر آن مجله اطمینان حاصل کند. برای تشخیص این مجلات می بایست نخست از ISI بودن مجله اطمینان حاصل کرد. همین شرکت چندملیتی یکسری زیرمجموعه دارد که یک عدد از آنان پایگاه Web Of Scienceاست که به اختصار WOS گفته میشود؛ یک نمایه نسبت دادن علمی که قابلیت جستجوی استنادی جامع را فراهم کرده است و مقالات نمایهشده آن به ISI معروفاند. ضریب تاثیر، که اصلی نشانه اختصاری IF مشخص میشود، شاخصی پاره ای به جهت رتبهبندی و ارزیابی ژورنالها در رشتههای گوناگون علمی در مقایسه اصلی بقیه ژورنالهای بینالمللی است. آورده میشود، در ISI همین قاعده وجود ندارد. مشخصات همه نویسندگان در همین برگه دارای قلم نازنین فونت ۱۲ نوشته شود. بازخوانی در تراز طلایی چیست؟ ویژگیهای چکیده مقاله ISI چیست؟ قسمتی انگلیسی (۳۰۰-۲۵۰ کلمه) می بایست منطبق دارای چکیده فارسی باشد. كلیه منابع حتی منابع فارسی به انگلیسی ترجمه و نوشته شوند. منابع لاتین: به همان ترتیب منابع فارسی و عربی تنظیم میشوند؛ مهم این توضیح که در انتهای فهرست منابع و پس از منابع فارسی و عربی میآیند.