: از تحقیق و توسعه تا تکنولوژی

مخلوط سه تکنولوژی حقیقت مجازی، واقعیت افزوده و حقیقت ترکیبی به این معنی که اینکه شما پس از همین در خیالات خویش زندگی میکنید. پس از آن، صنعت شیمیایی اهمیت تبدیل آنچه که امروزه کربن دیاکسید را به محصولات اهمیت ارزش تبدیل میکند، گامی بزرگتر برای تبدیل شدن به چکیده از یک اقتصاد آزاد و عاری از آشغال خواهد برداشت. دومین جنبه ای که در رابطه اهمیت بهره برداری تکنولوژی قیمت پرداختن دارد، مفهوم مخلوط تکنولوژی است.این بدان معنا می باشد که چطور می قدرت در نتیجه تلفیق دو یا این که چندین تکنولوژی کاملاً منقطع به عملکردی تازه و در عاقبت محصولی نو دست یافت.اهمیت همین طریق از بهــــره برداری وقتی بیشتر می شود که شرکتها مایل به کشف هزینه های بالای ناشی از سرمایه گذاری تکنولوژی باشند.آنچه بیش از هرچیز دیگر در این مراحل اهمیت دارد این است که شرکت از یک سازوکار مشخص به جهت مراقبت تکنولوژیهای خویش برخوردار باشد.در نتیجه می بایست از منسوخ شدن تکنولوژیهای کلیدی دوری کرد و از نشر آن‌ها به بیرون سازمان هم ممانعت ورزید. 5. در غایت بایستی به ارزش بسیار بالای گوشیهای تاشو اشاره کنیم که ولی نسبت به گذشته قیمت آن ها کاهش یافته است. به هر حال، تمرکز ابداع بایستی بر بر روی زمینههایی باشد که احتمال برد در آنان بیشتر است. شتاب بالای انتقال اطلاعات در روزگار واقعی، حرکت ماشین های خودران را راحتتر می‌کند و هر چیزی که اهمیت internet کار میکند، فوقالعاده سریعتر و پیشرفتهتر خواهد شد! در اینترنت اشیا نسبتاً بی نهایت است. درحالحاضر نمونههایی از آزمایشهای بالینی تا حدودی در جریان است. در عین حال، دره مرگ هنوز وجود دارد. ۴-بهره برداری از تکنولوژی بمنظور حصول سود و منافع دیگر آیتم حیث شرکت.بهره برداری به تجاری سازی اشاره دارد. در زیر به 10 تکنولوژی ترسناک اخبار تکنولوژی در تلگرام آتی اشاره میکنیم. 3. همین مدل گوشیها به طور معمول شکنندهتر هستند و به این خاطر در مقایسه اهمیت گوشیهای ساده تداوم پایینتری دارند. به کار گیری از الکتریسیته به جهت ساخت همین واکنشها بهوضوح درمقایسهبا استفاده از نورخورشید، سازگاری کمتری با محیطزیست خواهد داشت؛ البته اتکا به آن ها و فتوولتائیک میتواند بر همین خلل فائق آید. سیستم یادشده از این تصاویر برای ساخت مدل دینامیک سیال خون از عروق کرونری به کارگیری می‌نماید و درنتیجه، شرایط غیرعادی و شدت آنها را هم مشخص میکند. شرکتهایی نظیر فیسبوک، گوگل، اپل و مایکروسافت میلیارد ها دلار برای گسترش، راحتی استفاده و در دسترس بودن تکنولوژیهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده سرمایهگذاری کردهاند. جامعهی علمی و شرکای صنعتی در اکنون پرداختن به این مسائل ازطریق ابتکاراتی مثل پروژهی قلب زنده حیاتی استفاده از این سیستمها هستند. حال چه می‌شد چنانچه کامپیوترها میتوانستند جایگزین بیماران شوند؟ شناسایی: شناسایی، شامل توسعه و گسترش دور اندیشی نسبت به همگی تکنولوژیهای موجود و یا این که آن مدل تکنولوژیهایی می باشد که ممکن هست در آتی برای سازمــان مهم پیـدا کنند.فرایند شناسایـی به خواسته پویش و باز‌نگری تکنولوژیهای موجود و تکنولوژیهای در حال ظهور متشکل از چندین فعالیتهای معمولی و یکنواخت نظیر تکنولوژیهای تولیدی در داخل سازمان است.فعالیت شناسایی از نحوه دسترسی به شبکه های خارجی و پایگاههای اطلاعاتی داخلی و ساختارهای ارتباطی منطبق اهمیت نیازهای مشخص و معلوم شرکتها حمایت و پشتیبانی می شود.